Diakoni i Øygarden

Dette er visjonen for den diakonale tenesta i Den norske kyrkja "Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte, verkeleggjort gjennom liv og teneste"

Bjørg Blom (bilde i midten) er diakonimedarbeidar, tlf. 47816181. Ta kontakt om du treng å snakka med nokon om livet.

Kyrkja driv eit diakonalt arbeid i kommunen, på ulike område som eldretreff, besøksteneste, tilrettelagt gudsteneste for menneske med funksjonshemming( 1 gong i året) innvandrararbeid via Frivillighetssentralen, gjennom «Språksprell». Samarbeid med nabokommunane i prostiet. Me arrangerer temakveldar, sorg/samtalegrupper, og samlivskurs. Mange frivillige er med i denne tenesta.

Eldretreffa finn stad i Hjelme kyrkje 3.

onsdag kvar månad kl.16.45, og på Tednebakkane omsorgsenter 3. torsdag kvar månad kl.16.30.  Ofte har me gjestar utanfrå kommunen som bidreg med program. Me har det triveleg ilag, med song, andakt, og underhaldning.

Besøkstenesta  er viktig. Mange menneske er mykje åleine, og treng nokon å snakka med innimellom. Då kan dei ta kontakt med diakoniarbeidaren eller kyrkjekontoret. Me har og nokre frivillige som er med i denne tenesta som du kan få besøk av. Kanskje er det DU som skal vera med på dette? Me treng fleire frivillige, så berre ta kontakt!

Artikkelsnarveger

Artikkelsnarveger

Artikkelsnarveger