Personvern

Informasjon
DKR har opplysningsplikt ihht. til POL § 18

Enhver som ber om det skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar.

Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling. For den enkelte behandling gis følgende informasjon:

a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,

Kirkerådet
Adresse
Rådhusgata 1-3, Pb. 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf. 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Internett: http://www.kirken.no

Behandlingsansvarlig:
Leder i Kirkerådet: Jens-Petter Johnsen

Representant:
Avdelingsdirektør administrasjonsavdelingen: Jan Rune Fagermoen

 

b) hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter,

Daglig ansvar for IKT
Seksjonsleder for IKT i Kirkerådet: Øyvind Meling
Rådhusgata 1-3, Pb. 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf. 23 08 12 00

c) formålet med behandlingen,

Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister (FOR-2000-02-25-298) §§ 1 og 5 (1. ledd):

§ 1.Det skal føres register over personer som i samsvar med kirkeloven § 3 er medlem av, eller anses å høre inn under Den norske kirke, jf. kirkeloven § 3 nr. 10 (Den norske kirkes medlemsregister). Opplysninger om personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet ved prest i Den norske kirke kan inntas i medlemsregisteret, jf. kirkeloven § 37 andre ledd. Registeret kan deles inn i hensiktsmessige enheter.

§ 5.Medlemsregisteret skal legges til grunn ved utarbeidelse av kirkelig manntall.
Medlemsregisteret kan brukes i prestens arbeid, ved innkalling til menighetsmøter, tilbud om kirkelig opplæring eller diakonale tiltak, innsamlingsarbeid, barne- og ungdomsarbeid og i forbindelse med øvrige tiltak for å ivareta de kirkelige organers ansvar etter kirkeloven. …

e) beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles,
Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister §2 (1. ledd):

§ 2.Medlemsregisteret skal inneholde opplysninger om den registrertes navn, adresse, fødselsnummer, kode for familietilhørighet, kirkelig status (medlem/hørende inn under), dato og sted for dåp eller innmelding, valgkrets og hvilket sokn vedkommende er bosatt i ut fra folkeregisteret. …

e) hvor opplysningene er hentet fra,


Type opplysning Opplysningens innhold
Medlemmer Det sentrale folkeregisteret, Matrikkelen
Kirkelig handlinger Kirkeboken
Ansatte Lokal lønns- og personalsystem (bispedømme/fellesråd) via NAV AA-register
Givere DKRs modul for skattefrie gaver til Den norske kirke

 

f) om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker.
Informasjon i dette punktet (kap 7.4.2) er tilgjengelig for alle på Kirkenett - Den norske kirkes portal. For øvrig gjelder Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister § 7:

§ 7.Registrerte opplysninger om en person kan bare gjøres tilgjengelig for den som er registrert eller som saken ellers direkte gjelder, jf. forvaltningsloven § 2 e). Den norske kirkes valgmanntall kan allikevel legges frem til offentlig gjennomsyn i forbindelse med kirkelige valg.